Marsico, A., Atzeni, F., Piroddi, A., Cazzola, M., Stisi, S. and Sarzi-Puttini, P. (2014) “Costs of pain in Rheumatology”, Reumatismo, 66(1), pp. 103-107. doi: 10.4081/reumatismo.2014.771.