Stisi, S., C. Venditti, and I. Saracco. 1. “Distress Influence in Fibromyalgia”. Reumatismo 60 (4), 274-81. https://doi.org/10.4081/reumatismo.2008.274.