Marsico, A., Atzeni, F., Piroddi, A., Cazzola, M., Stisi, S., & Sarzi-Puttini, P. (2014). Costs of pain in Rheumatology. Reumatismo, 66(1), 103-107. https://doi.org/10.4081/reumatismo.2014.771