Pasero, G., & Marson, P. (2005). Gout’s genes and geniouses. Reumatismo, 57(3), 137-141. https://doi.org/10.4081/reumatismo.2005.137