Stisi, S., Venditti, C., & Saracco, I. (1). Distress influence in fibromyalgia. Reumatismo, 60(4), 274-281. https://doi.org/10.4081/reumatismo.2008.274