Pengo, V., & Ruffatti, A. (1). Laboratory diagnosis of antiphospholipid syndrome. Reumatismo, 59(3), 187-191. https://doi.org/10.4081/reumatismo.2007.187