[1]
Marsico, A., Atzeni, F., Piroddi, A., Cazzola, M., Stisi, S. and Sarzi-Puttini, P. 2014. Costs of pain in Rheumatology. Reumatismo. 66, 1 (Jun. 2014), 103-107. DOI:https://doi.org/10.4081/reumatismo.2014.771.