[1]
Pasero, G. and Marson, P. 2005. Gout’s genes and geniouses. Reumatismo. 57, 3 (Apr. 2005), 137-141. DOI:https://doi.org/10.4081/reumatismo.2005.137.