[1]
Stisi, S., Venditti, C. and Saracco, I. 1. Distress influence in fibromyalgia. Reumatismo. 60, 4 (1), 274-281. DOI:https://doi.org/10.4081/reumatismo.2008.274.