[1]
Favalli, E., Ingegnoli, F., Zeni, S., Faré, M. and Fantini, F. 1. HLA typing in systemic sclerosis. Reumatismo. 53, 3 (1), 210-214. DOI:https://doi.org/10.4081/reumatismo.2001.210.