[1]
Zeni, S. and Ingegnoli, F. 1. Raynaud’s phenomenon. Reumatismo. 56, 2 (1), 77-81. DOI:https://doi.org/10.4081/reumatismo.2004.77.